Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Vinderup Egnshistoriske Arkiv er som så mange andre arkiver, udsprunget af en lokalhistorisk forening nemlig Vinderup Samlerforening. Vinderup Samlerforenings havde stiftende generalforsamling den 9. oktober 1969. Møderne fandt sted rundt i hjemmene omkring en kop kaffe. Men foreningen voksede støt og det blev snart nødvendigt at organisere sig anderledes.

Leif Novrup beretter.:

Vinderup Bibliotek – 1972

I et brev til foreningens medlemmerne dateret 27/10 1972 lyder det således:

Vi har fået et nyt mødested! Nemlig Vinderup Bibliotek. Her vil vi mødes onsdag den 1. november kl. 19.30

Kommunen har stillet et kælderrum på biblioteket til vor disposition, og dette vil vi gerne vise medlemmerne denne aften. Vi har altså fået et rum, der kan indrettes til arkiv, og vi skal drøfte mulighederne. Vi skal have nedsat et arkivudvalg til at forestå driften.

Vi skal til at trække i arbejdstøjet! Vi skulle helst få et pænt og righoldigt arkiv ud af det. NB: Kaffe med brød må vi nu selv medbringe! Vel mødt på biblioteket. Leif Novrup

Der fandt nu et vendepunkt sted i foreningens historie, idet vi fremover skulle til at indrette os i vort eget lokale i bibliotekets kælder.

Nu var der rigtig noget at se til, hvad bestyrelses-dagsordenerne bevidner. Vi var nu blevet anerkendt udadtil, og det satte skub i tingene. Kælderlokalet skulle nu sættes i stand og i et ringbind herhjemme på min hylde fandt jeg forleden en lille lap papir, hvorpå jeg kan se, hvad vi regnede ud at skulle bruge. Loftet skulle males med hvidt plastikmaling. Hertil skulle bruges 5 liter, som ville koste 45 kr. Væggene skulle males solskinsgul nr. 311 – også 5 liter, men til 75 kr. – altså en udgift på ialt 120 kr. Gulvet skulle males brunt nr. 332 eller 352. Dørene skulle være uforandret, mens fru Nørgaard ville tage sig af gardinerne.

Brevet den 3/12 1972 til medlemmerne fortalte derfor også, at møderne fremover bliver kælderen på Folkebiblioteket i Vinderup den første onsdag i hver måned. Man ville ikke længere få tilsendt indbydelse til disse klubaftener, kun når noget særligt var på programmet. Klubaftenerne skulle være aftener, hvor medlemmerne kunne komme og aflevere ting og sager til arkivet; hvor man kunne se og arbejde med de indkomne arkivsager; hvor man kunne diskutere og sludre sammen over en kop medbragt kaffe osv. Den 6. december viste bibliotekar Ulla Jacobsen rundt på biblioteket, og vi fik lov til at gennemse gamle bøger på loftet.

Det kulturelle Arkiv

Kælderlokalet var nu blevet malet, der blev lagt lys ind, lagt gulvtæppe på, reoler sat op og langt om længe opsat en radiator. Det kulturelle Arkiv – således blev det døbt – kunne nu begynde at modtage effekter.

Vi havde nu et lokale til indkomne sager, men et brev til Vinderup kommune dateret 6. januar 1973 fortæller, at vi ville videre. Første del af brevet lyder nemlig:

Idet vi tillader os at henvise til vor skrivelse af 6. september 1972 og den mundtlige samtale med det kulturelle udvalg onsdag den 29/11 på biblioteket, anmoder vi hermed kommunen om skriftligt at få bekræftet, at den er forpligtet til at skaffe et andet sikkert opbevaringssted, såfremt det nu benyttede kælderrum skal tjene andre formål.

Det er nemlig særdeles magtpåliggende for os, at vi kan meddele ejere af lokalhistoriske værdigenstande, at genstandene bliver betryggende opbevaret og altid vil blive ved med at være det, idet Vinderup kommune har forpligtet sig til at stå inde for, at et passende lokale altid vil være til disposition for de afleverede lokalhistoriske genstande.

Den anmodning fik vi skriftligt bekræftet den 13/2 1973, og kommunen gik jo senere langt videre, idet de gav os råderum over hele bygningen, som vi i dag har stor glæde af!

Onsdagsåbning på Vinderupegnens Kulturelle Arkiv.

Onsdag den 15. august 1973 begyndte Arkivet at have åbent hver onsdag fra kl. 19-20, hvilket annoncen i Vinderup Avis fortæller:

Vinderupegnens Kulturelle Arkiv under Vinderup Bibliotek er nu åbent hver onsdag fra kl. 19-20.

Arkivet modtager da sager, så som gamle fotografier, dagbøger, protokoller, brugsgenstande, oldsager m.m. med tilknytning til egnen. Alle interesserede er velkomne! Vinderupegnens Samlerforening.

Det var i bibliotekets åbningstid og interesserede kunne nu også gå i kælderen med sager til Arkivet. For Samlerforeningens medlemmer var det klubaften – således at forstå, at man da var velkommen til at gå på Arkivet og arbejde med tingene. Vort lokale var altså på én gang både arbejdsværelse og opbevaringsrum.

Godt i gang

Foreningen havde nu også fået trykt nogle introduktionsskrivelser, som kunne sendes ud til folk, der muligvis havde ting og sager til arkivet, og jeg nævnte de fordele, der kan være ved at have et arkiv. Det var, at vi får ting udefra sendt til Arkivet. Således havde vi fået tilsendt avisudklip fra Skive Byhistoriske Arkiv og en del fotos fra Herning Arkiv samt tilsagn om dokumenter og fotos fra Ib Svenningsen, Lihme.

Byjubilæet i 1974

Året 1974 stor i jubilæets tegn, idet det den 6. februar var nøjagtig 700 år siden, at navnet Vinderup omtales for første gang. Det var dengang enkefruen Lucie på Vinderupgård solgte gården til forhenværende marsk Jens Kalv.

Der afholdtes en stor lokalhistorisk udstilling i kælderen på Vinderup Bibliotek over de to weekender 2.-3. samt 9.-10. februar. Ca. 500 personer besøgte den, og særlig stor interesse havde en meget fin samling af gamle fotografier fra Vinderups barndom. Denne samling havde Arkivet kort forinden fået skænket af boghandler Kristensens enke.

Ved generalforsamlingen den 9. oktober 1974 blev foreningens navn: ”Vinderupegnens Samlerforening”, ændret til ”Vinderup Egnshistoriske Forening”.

Formandsberetningen havde jeg delt i to dele, nemlig selve beretningen og virksomhedsplaner. Jeg mente nemlig, at det var lige så vigtigt at se fremad og få drøftet fremtiden med medlemmerne. Jeg kan ikke her nævne det hele, men jeg sagde bl.a.: ”Kernen i vor virksomhed er og bliver ARKIVET. Det er et tidrøvende job at holde Arkivet funktionsdygtigt, men det skal gøres. Ind til dato har bestyrelsen delt arbejdet her mellem sig. Bl.a. altså åbnet og lukket Arkivet på onsdagsaftener, vedligeholdt og behandlet indkomne effekter, afmærket og ført til protokols, ordnet fotografier på karton og meget mere. Det har været vanskeligt at nå det hele, og derfor kunne det være ønskeligt om andre medlemmer ville komme og tilbyde deres assistance. Kunne mon ikke nogle pensionister afse tid til at hjælpe?Vi må også tænke på udvidelse af Arkivet. Hvordan skaffer vi mere plads til de indkomne sager?

Kampen for et hus til Arkivet og foreningen

Kampagnen for at skaffe gamle billeder havde givet rigtig mange – over 600 fotos -, og også på selve aftenen kom folk med fotos til udlån eller foræring. Vi har derfor nu en meget fin samling på over 1000 fotos.

Det sidste år havde man ikke søgt kommunen om tilskud, men bl.a. annoncekampagnen for at skaffe gamle billeder havde opslugt hele foreningens formue, som kassereren Jørgen Frederiksen berettede. Driftsregnskabet viste derfor et underskud på 263 kr.

Ellers var aftenens glade budskab, at vi netop havde fået en så godt som komplet samling af skøder fra Hjerm og Ginding herreder helt tilbage fra 1862 og til 1927. Landsarkivet i Viborg havde brug for de syv meter reolplads, bøgerne optog, og tilbød derfor Egnshistorisk Forening at have dem udstationeret. For os en virkelig seværdighed, men samtidig også en ikke ringe anerkendelse. Vi var noget stolte, da gdr. Vagn Mølgaard kom med de mange gamle dokumenter, han havde hentet i Viborg.

Der var faktisk ikke plads i vor trange kælder, men på generalforsamlingen var jeg optimistisk, da vi havde ansøgt kommunen om at få hele biblioteksbygningen, når den nye på Toften skulle tages i brug omkring nytår. Af samme grund besluttede vi at anbefale, at et medlem af kommunalbestyrelsen trådte ind i bestyrelsen for Egnhistorisk Forening.

Men så let skulle det ikke gå. På byrådsmødet den 17. november blev det vedtaget, ” at den gamle biblioteksbygning ikke kun skulle være for den forholdsvis lille gruppe, der er i Vinderup Egnshistoriske Forening. Foreningen må benytte bygningen, men andre foreninger skal også have adgang.” Borgmester Jens Peder Hedegaard foreslog ellers, at man simpelthen gav biblioteket til Egnshistorisk Forening, men Emil Balle, Vinderup, gik imod. ”Det kan man ikke gøre, når det gamle sogneråd fik den foræret, endda med en formue,” mente han, og Hedegaard trak derefter forslaget tilbage.

Til gengæld fik Egnshistorisk Forening et tilskud på 3000 kr., og Anders Hulgaard, Ejsing, blev valgt til at repræsentere kommunen i vores bestyrelse.

Arkivet overtager bibliotekets gamle bygning

I foråret 1976 beskæftigede vi i Egnshistorisk Forening os meget med overtagelsen af den gamle biblioteksbygning.

En notits i Skive Folkeblad den 12. marts fortæller, at vi ønsker bygningen til museum, når den omkring 1. maj bliver overflødig til det oprindelige formål.

” Byrådet skal på mandag behandle et forslag fra foreningen til udnyttelse af bygningen. Det kulturelle udvalg anbefaler forslaget.” Så lykkedes det! Men et stort arbejde med flytning ventede forude. Fra kommunen fik vi 11.195 kr. til nødvendigt inventar og lignende, og den 19. oktober – dagen før vor generalforsamling – udtaler jeg følgende til Dagbladet, der besøgte os, mens vi havde travlt med at flytte foreningens arkiv fra kælder til stueetagen:

Vi håber at være nogenlunde færdige til jul, men nøjagtig hvor mange arbejdstimer vi skal bruge, har jeg ikke regnet på.Kommunens tilskud går ikke til selve flytningen, men til køb af en særlig reol til de gamle skødegenparter, som vi har fået overdraget fra Landsarkivet i Viborg. Der skal også sættes glas op for nogle af de nuværende reoler for at beskytte de sarte genstande, og der skal indrettes en studiekrog med bord og stole. Endelig er der sat lidt penge af til en kustode, så der altid kan være opsyn under åbningen.

Ved generalforsamlingen i efteråret 1976 trak jeg mig tilbage. Egnshistorisk Forening havde nu fået ønskerne om mere plads opfyldt, således at det gamle bibliotek fra nu af skulle rumme både den lokalhistoriske samling og Egnshistorisk Arkiv. Men jeg oplevede, at Arkivet var mit eget. Derfor

måtte det være tid, at holde en pause.

Det havde været en spændende tid, sådan at være med til at få en lille forening til at blive stor og betydningsfuld med rådighed over et helt bibliotek!

På det sidste bestyrelsesmøde jeg var med til, besluttedes det at Elise Skautrup Pedersen, Vesterlund, der sad i bestyrelsen, skulle være kustode – altså være til stede under åbningstiden, når man til vinter åbner det nye egnshistoriske museum i det gamle bibliotek ved Nørgårdsvej.

Indvielsen fandt sted den 11. december 1976.

Leif Novrup

Museumsafdeling

Den 1/10 1985 indgik Vinderup kommune og Vinderup Egnshistoriske Forening en samdriftsaftale om økonomisk og fagligt samarbejde med Holstebro Museum. Vinderup Egnshistoriske Arkiv var nu en afdeling af Holstebro Museum, ligesom arkiverne i Holstebro og Aulum-Haderup.

Vinderup Egnshistoriske Forening er fortsat yderst aktiv i- og omkring driften af Vinderup Egnshistoriske Arki​