Vedtægter

Vedtægter for Vinderup Egnshistoriske forening

1. Foreningens navn er: Vinderup Egnshistoriske Forening

a) foreningen er hjemmehørende i Holstebro Kommune

​2. Foreninges formål er:

a) At virke for større kendskab til vor egns historie ved møder, ture og oplysningsvirksomhed

b) At medvirke til driften af det lokalhistoriske arkiv i Vinderup i samarbejde med Holstebro Museum

​3. Foreningens virkeområde er den tidligere Vinderup kommune

​4. Bestyrelsen består af 7 medlemmer

a) Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at i år med lige årstal vælges 4 medlemmer, år med ulige årstal 3 medlemmer.

b) Der vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år.

c) Der vælges 2 revisorer, der er på valg hvert år.

d) Genvalg kan finde sted

e) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær

f) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede

g) Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende​

​​5. Generalforsamlingen er højeste myndighed.

a) Den ordinære generalforsamling holdes i marts eller april måned ig indkaldes med mindst 14 dages varsel

b) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 8 dage før dennes afholdes skriftlig tilstilles bestyrelsen

c) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer

d) Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal og skriflig afstemning skal finde sted såfremt et medlem fremsætter begæring herom

e) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 1/5 af medlemmerneskriftlig anmoder derom med angivelse af forhandlingsemne

​6. Foreningen regnskabsår følger kalenderåret

Regnskabet revideres af foreningens revisorer og fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse

​7. Vedtægtsændringer kan ske på enhver genralforsamling, dog kun når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for

forslaget

​8. Foreningens ophør kan kun besluttess på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 uger og højst 8 ugers mellemrum. Minst det ene af disse møder indkaldes med formål at videreføre eller opløse foreningen

​9. I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens midler efter generalforsamlingens nærmere beslutning overlades til historisk/kulturelt formål i foreningens virkeområde

​​Foreningens vedtægter er første gang vedtaget på genralforsamlingen d. 9/10 1974.

​Vedtægter ændret 20/10 1976, 26/10 1983, 23/10 1985, 5/11 1997 og 23/3 2011​​, 8/3 2018.