Vedtægter / arbejdsgrundlag​

1. Vinderup Egnshistoriske Arkiv er en afdeling af Holstebro Museum. Holstebro Kommune stiller lokaler og midler til driften til rådighed for Arkivet.

2. Arkivets virkeområde er Ejsing, Handbjerg, Ryde, Sahl og Sevel sogne.

3. Arkivets formål er at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle lokalhistorisk materiale i form af manuskripter, arkivalier, kort, billeder, film, lydoptagelser m. m. af ikke-statslig proveniens samt gøre dette materiale tilgængeligt for historikere og andre interesserede efter de gældende regler for tilgængelighed.

4. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan garanteres.

5. Til at varetage den daglige drift ansættes en arkivar. Arkivaren ansættes af Holstebro Museum i samråd med arkivudvalget.

Der udarbejdes en stillingsbeskrivelse for arkivaren. Arkivaren er ansvarlig for arkivets daglige drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til Sammenslutningen af Lokalarkiver’s (herefter SLA) standardinstruks for arkivledere.

6.  Arkivaren påser og har ansvaret for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret, og at de er offentligt tilgængelige, dog således at SLA’s tilgængelighedsregler respekteres.

Arkivaren påser og har ansvaret for, at SLA’s generelle minimumskrav til arkivdrift overholdes.​

7. Til arkivet er knyttet et arkivudvalg, der udpeges af Vinderup Egnshistoriske Forening.

Arkivudvalget skal bistå arkivaren med arbejdet. Arkivaren er sekretær for arkivudvalget. Der føres protokol over udvalgets møder.

8. Hvert år udarbejder arkivaren i samarbejde med arkivudvalget og Holstebro Museum et forslag til budget, der indgår i Holstebro Museums budget. Holstebro Museum udarbejder hvert kvartal en balance for Vinderup Egnshistoriske Arkiv, denne tilstilles arkivlederen. Budget og regnskab tilstilles Børne- og kulturudvalget til orientering.

9. Til at varetage Holstebro Kommunes interesser i arkivets drift sidder der i bestyrelsen for Holstebro Museum en repræsentant for kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune. Denne repræsentant udpeges ved hver ny valgperiode.

10. Ændring i vedtægterne kan ske efter forhandling mellem Arkivudvalget og Holstebro Museum.

11. I tilfælde af arkivets nedlæggelse skal dets samlinger anbringes efter nærmere aftale mellem Arkivudvalget og Holstebro Museum, så de forbliver i offentlig eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.

12. Samarbejdet mellem Vinderup Egnshistoriske Arkiv, Holstebro Museum og Holstebro Kommune kan opsiges med seks måneders varsel til ophør med udgangen af et regnskabsår.​