Arkivet har følgende bøger til salg

Frederikk

”Frederikke” Brudstykker af et levnedsspejl ved Knud Eyvin Bugge og Benedikt Otzen
Bogens hovedperson er Frederikke Marie Bugge (1836-82), der for efterkommerne står som en markant skikkelse i slægtens historie. Hun var opvokset i et pietistisk miljø, der var præget af morfaderen Bone Falch Rønne, stifteren af Det Danske Missionsselskab. Efterhånden følte hun sig mest hjemme inden for den grundtvigske bevægelse. Hendes udvikling er således karakteristisk for midten af det 19. 

århundrede, hvor grænsen mellem Indre Mission og Grundtvigianisme endnu ikke var skarpt optrukket.

Fremstillingen bygger på materiale fra privatarkiver og fra Frederikke Bugges trykte forfatterskab. På sin egen selvstændige facon tager hun kritisk stilling til århundredets rationalisme, romantik, gudelige vækkelser og småborgerlige opdragelsesidealer. I sine sidste år engagerer hun sig i den begyndende kamp for kvinders frigørelse. Hun var dybt betaget af Grundtvigs salmer og samtidig velorienteret i Kirkegårds skrifter.
I ydre henseende var Frederikkes liv på inden måde udsædvanligt. Faderen Conrad Olsen var præst i Lihme i Salling fra 1838-1850. Hun blev gift med præsten Nicolai Bugge. Han fik først embede på Omø, siden i Ryde hvor de var 1865-75, siden i Torrild syd for Århus.
Under beskedne kår opdrog hun 7 børn. Som forfatter og udgiver fremtrådte hun efter tidens skik under pseudonym. Hun er således et eksempel på periodens mange på en gang selvstændige og konforme kvinder.

Pris: 250 kr.​

Af Handbjerg kirkes og sogns historie

Af Handbjerg kirkes og sogns historieaf Arne Christensen, H.P. Lausten-Thomsen og Harald Bjørnholt

50 sider, pris 50 kr.

Vinderup Kommune

Vinderup Kommune 1970 – 2006Spredte træk af kommunens historie

95 sider, pris 50 kr.

Herrup Kirke 75

Herrup Kirke 75 åraf Gunnar Hallum og Gunnar Noes Mundbjerg

62 sider, pris 50 kr.

står om end tårnene falder

Fra forordet til bogen:
Et hundredårs jubilæum er vel et festskrift værd: Ikke mindst når det gælder Trandum kirke.
Først stod her “en velbygget kirke, takt med bly og velholdt i alle måder.

” Hvornår denne kirke er opført, vides ikke, men Anders Jensen anfører i sin beskrivelse af Trandum sogn, at “det antages for sandsynligt, at det har vret mellem 1200 og 1250.”
I 1554 blev kirken nedrevet af herrernanden Iver Juel til Stubbergård, som skulle bruge materialerne til en udvidelse af Sevel kirke; men man fornemmer ud afsagndannelsen og forskellige tiltag, som blev gjort, at håbet om at få rejst en ny kirke var levende gennem hele den kirkeløse tid frem til 1891. hvor håbet blev vir-
keliggjort.

Festskriftet vil handle om de 100 år, men der vil også være tråde, som fører længere tilbage. Vi har valgt hovedsageligt at tilrettelægge udgivelsen som en samling af udsagn fra de 100 år, et kildeskrift, om man vil. Stofmængden har været overvældende, og vi har måttet vælge ud af den.
Vi håber, at skriftet vil medvirke til et fortsat levende fællesskab i vort sogn om Trandum kirke.

November1991.
Arne Lund Sørensen Magnus Vistisen

“står om end tårnene falder” (Trandum Kirke) er på over 60 sider og koster 50 kr.​

Bogen Vinderup Kirke

Bogen Vinderup Kirke er udgivet i anledning af kirkens 100 år fødselsdag.
Udgivet af Vinderup Menighedsråd i december 2005.
48 sider illustreret. Pris 60 kr.

Lokale forfattere fortæller

I anledningen af Vinderup Egnshistoriske Forenings 20 års jubilæum

Forord
Et tilbageblik.

Om Vinderup Egnshistoriske Forenings spæde start.

Som jeg husker ham, arkivaren, læreren og rejselederen Peder Kristian Hofmansen.

Nogle huse i Sahl.

Fra Carl Hansens dagbog.

Erindringer fra Sevel Sogn.

Glimt fra barndom og ungdom omkring Djeld.

Kramboden i Sevel.

Fra omvandrende handelsmand til moderne købmand.

Egebjergbøndernes oprør 1790.

Da bønderne i Egebjerg bød herremanden trods.

Kalf-slægten på Vinderupgård.

En gammel adelsslægts tilknytning til Vinderupegnen i middelalderen.

Fra Handbjerg Sogn.

Om en nu forsvundet landsby.

Ungdomsminder fra Ryde

Nonnens ring.

Omkring fundet af en guldring.

Da spejderarbejdet startede i Sevel.

Gode minder fra en gammel spejderdreng.

64 sider, pris 50 kr.

Stubber

Redigeret udgave af et foredrag, som arkvar P.K. Hofmansen holdt i Sevel d. 12. juni 1966 ved

Historisk Samfunds sommermøde.

32 sider. Pris 40 kr.

Sevel SognMinder og Stemninger

Af P.K. Hofmansen
45 sider, pris 40 kr